Rejsevilkår

Hvis du skal på tur med NF Academy (f.eks. til en international turnering eller et eliteophold i Portugal), er det Active Tours AS som står for hele rejsepakken.

Active Tours AS is a Norwegian company, and the terms and conditions are written in norwegian. If you have trouble understanding the content in this document, please contact us by phone: +47 21 42 02 11 or email: travelservice @ cupspesialisten.no

Nedenfor følger de generelle reisevilkårene for Active Tours AS. Disse reglene gjelder for våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. Særskilte reisevilkår fås sammen med tilbudsgivelse.


1. PÅMELDING (tilmelding)
Når kunden skriftlig, gjennom elektronisk bookingskjema, eller e-post, aksepterer et tilbud og reisevilkårene til Active Tours AS blir det etablert en bindende kontrakt mellom partene. Personen som foretar bookingen aksepterer ansvar for seg selv og andre vedkommende har meldt på. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med, og forstå Active Tours reisevilkår.


2. DEPOSITUM
Active Tours AS fakturerer kunden et depositum med 2 ukers betalingsfrist etter aksept av tilbudet. Depositum er kun refunderbart etter våre vilkår om kansellering.


3. BETALING OG FAKTURA
 
3.1. BETALINGSINFORMASJON PER EPOST
Kunden vil motta ordrebekreftelse og betalingsinformasjon på epost og er ansvarlig for at epost fra travelservice@cupspesialisten.no og info@nfacademy.no ikke havner i søppelpost/spam. Betalingsinformasjonen inkluderer avtalt betalingsplan og betalingsdetaljer, som kunden er ansvarlig for å overholde.

3.2. FAKTURA PER EPOST
En offisiell faktura sendes etter at reisen er avsluttet per epost.

3.3. BETALINGSLØSNING
Betalingen skjer ved bankoverføring.

3.4. BETALINGSVILKÅR
Depositum og ev. avbestillingsforsikring har forfall 2 uker etter mottatt skriftlig påmelding/ bestilling. 35 dager før avreise forfaller sluttbeløpet for reisen med mindre annet er avtalt mellom partene og det er særskilte forhold hos underleverandører som gjør at sluttbetaling må betales tidligere. Eksempel på reiser der vi normalt må motta sluttbetaling 60 – 90 dager før avreise er cupreiser. Reisedokumenter og billetter gjøres gyldig når Active Tours mottar betaling. På sluttbetalingen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra.

Ved forsinket betaling beregnes renter og purregebyr i henhold til lovens satser.
 

4. ANGRERETT (fortrydelsesret)
Reiser med Active Tours AS er underlagt pakkereiseloven og har derfor unntak fra angrerettloven, jmf § 2.


5. ENDRINGER I BESTILLING
Dersom kunden ønsker å gjøre endringer i sin bestilling (for eksempel endring av antall overnattinger) vil Active Tours AS forsøke å imøtekomme disse. Det er imidlertid et krav at kunden opplyser om ønskede endringer minst en måned før arrangementet begynner. Gjennomføring av endringene avhenger av ledig kapasitet og Active Tours AS’ betalingsforpliktelser til underleverandører. Ved gjennomføring av endringer etter påmelding, kan Active Tours AS kreve et administrasjonsgebyr på 250 NOK / 250 SEK / 200 DKK.


6. AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. Active Tours AS følger Utenriksdepartementets anbefalinger.


7. AVBESTILLING MOT GEBYR
Active Tours AS’ kostnader som ikke er refunderbare hos underleverandører vil ikke bli refundert til kunden. Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure gjelder følgende: Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, må den reisende betale reisen i sin helhet.


8. AVBESTILLINGSFORSIKRING
Active Tours AS tilbyr avbestillingsforsikring til 6 prosent av reisen sin verdi. Ved anvendelse av avbestillingsforsikring skal sykdom dokumenteres med legeattest hvor undersøkelsesdato og diagnose skal framgå, samt at sykdommen er et alvorlig hinder for at reisen kan gjennomføres. Avbestillingsforsikringen omfatter også hendelser av plutselig og alvorlig karakter og som ikke var kjent eller burde være kjent da avtalen ble inngått og som gjør at det ikke er rimelig å forlange at reisen benyttes. Det skal gis skriftlig beskjed til Active Tours AS så snart som mulig om avbestilling. Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for avbestilling som skyldes: Avbestillingsforsikring tegnes ved bestilling og refunderes ikke. Ved avbestilling må evt. tilsendte billetter returneres før evt. tilbakebetaling.


9. FORSIKRINGER
Active Tours AS arrangerer sportslige reiser som innebærer en viss risiko for fysiske skader, og alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring som dekker slike tilfeller. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige og anbefalte forsikringer. Ved å akseptere disse betingelsene fraskrives kunden retten til å gå til sak mot Active Tours AS og selskapets ansatte relatert til hendelser forbundet med fysiske skader.


10. ENDRING AV PRIS
Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Prisen for en tur er basert på et bestemt antall reisende, hvilket skal fremgå av tilbud og/eller turens program. Ved avvik fra dette antallet har Active Tours AS anledning til å endre prisene. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal meddeles den reisende skriftlig.

Prisjustering som følge av endrede valutakurser
For valutakursendringer på mindre enn 5 prosent regnet fra dato pristilbudet ble sendt til forfall for sluttbetaling som er regulert i tilbudet vil det ikke bli foretatt noen prisjusteringer. Ved valutakursendringer som overstiger 5 prosent (endring fra pristilbudet ble sendt til forfall sluttfakturering) vil følgende prisendringer gjøre seg gjeldende per person på opplegg hvor reisen faktureres i NOK:

[Prosentvis endring i valutakurs X pakkepris per person / 2 = valutakurs pristillegg per person]

For reiser som også faktureres i annen valuta enn NOK vil følgende formel gjelde:
[Prosentvis endring i valutakurs X pakkepris per person = valutakurs pristillegg per person] Eksempel på reiser der flyvningen er i en annen valuta enn NOK er charterflyvninger til Tyrkia og flyselskap som Vueling og Air Baltic som ikke har eget salgskontor i Norge.
Regneeksempler ved 7% valutaendring: Valutakursen EUR/NOK er 8,8 ved utsendelse av pristilbud og 9,416 ved sluttfakturering. Dette tilsvarer en endring i valutakurs på 7 prosent.

Opprinnelig tilbud på 6000,- per person (fly i NOK) Valutakurs pristillegg per person = 0,07 (7%) X 6000 / 2 = 210,- per person

Opprinnelig tilbud på 6000,- per person (fly i EUR) Valutakurs pristillegg per person = 0,07 (7%) X 6000 = 420,- per person

Valutasikring For 2,5 prosent (hvis kostnader knyttet til fly er i NOK og øvrige kostnader i utenlandsk valuta) eller 5 prosent (hvis alle kostnader hos underleverandører er i utenlandsk valuta) av pakkereisen sin totalpris kan vi tilby valutasikring der kunden ikke vil ha noen risiko for endrede priser ved sluttfakturering.


11. ENDRING I RUTETIDER OG PROGRAM
 
11.1. FLYVNINGER
Active Tours AS tar forbehold om at ruteendringer vil kunne medføre justeringer i avreise- og ankomsttidspunkter. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal meddeles den reisende skriftlig. Ved endring av rutetider skal Active Tours AS klarere dette med kunde, ved ruteendringer som medfører endret ankomst/avreisedag vil kunden ha anledning til å få refusjon for den andelen av pakken som knytter seg til kostnader for flyvninger.
Dersom Active Tours AS bestiller gruppereiser, har selskapet begrenset refusjonsrett overfor flyselskapene ved endringer. Det gjøres derfor oppmerksom på at flypassasjerer som har bestilt flybilletter gjennom Active Tours AS ikke kan rette erstatningskrav mot Active Tours AS i henhold til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004. Erstatning som følge av forsinkelser og kanselleringer av fly er i helhet regulert i disse vilkårene og pakkereiseloven.

Kunden vil imidlertid ikke bli fritatt for de betalingsforpliktelsene som knytter seg til overnatting og de øvrige aktiviteter som er booket. Ved kansellering av flyreservasjoner som skyldes ruteendringer på mer enn 1 dag vil Active Tours AS forsøke å finne alternative reiseruter. Vi gjør da oppmerksom på at prisen på pakken i de fleste tilfeller vil bli høyere. Gruppen vil da også få full anledning til å kunne organisere flyreisen selv om det er ønskelig.

11.2. HOTELL
Active Tours AS tar forbehold om bytte av hotell grunnet kapasitetsutfordringer. Ved bytte av hotell er Active Tours AS pålagt å informere reisende skriftlig om endringer så raskt som mulig. Den reisende får anledning til å kansellere reisen med Active Tours AS og har krav på full refusjon på det som er innbetalt til Active Tours AS. Dersom kunden aksepterer bytte av hotell, har ikke kunden anledning til å få deler av innbetalt beløp refundert, selv om bytte av hotell resulterer i en noe lavere standard.

11.3. PROGRAMENDRINGER
Active Tours AS tar forbehold om justeringer i oppsatt program, herunder treningstider, treningskamper og øvrige programaktiviteter, grunnet uforutsette kapasitetsutfordringer eller andre gjeldende forhold utenfor vår kontroll. Active Tours AS er pålagt å informere reisende skriftlig om endringer så raskt som mulig. Justeringer som medfører kostnader vil kunne faktureres kunde, som eksempelvis transporttillegg til annet baneanlegg. I slike tilfeller vil kunden på forhånd informeres, og får anledning til å kansellere denne delen av program mot forholdsmessig refusjon.
 

12. KANSELLERING
Active Tours AS kan kansellere en reise dersom: Hvis en kansellering er nødvendig, er Active Tours AS pålagt å informere kunden skriftlig så snart de er kjent med situasjonen. Den reisende har krav på full refusjon på det som er betalt til Active Tours AS.

Hvis Active Tours AS finner det nødvendig å avlyse et påbegynt arrangement, har den reisende krav på å få refundert en sum tilsvarende dagene som ikke ble gjennomført.
12.1. KANSELLERING VED MANGLENDE BETALING
Active Tours AS kan kansellere en reise dersom betalingsplanen ikke etterfølges, og det mangler innbetaling fra kunden. Active Tours AS’ kostnader som ikke er refunderbare hos underleverandører vil ved kansellering ikke bli refundert til kunden.


13. PARTENES FORPLIKTELSER
 
13.1. ACTIVE TOURS AS’ FORPLIKTER
Følgende punkter er relatert til NF Academys arrangementer:
Imidlertid er spillerne ansvarlige for å gjøre seg kjent med og etterfølge reglene satt av Active Tours AS. Dersom spillerne ikke følger reglene, fraskrives kunden retten til å gå til sak mot Active Tours AS og selskapets ansatte.
13.2. DELTAKERNES FORPLIKTELSER

14. VILKÅR FOR REFUSJON
 
14.1. REFUSJONSVILKÅR RELATERT TIL MANGLER VED DET SPORTSLIGE PROGRAMMET

15. BRUK AV BILDER TIL MARKEDSFØRING
Ved å akseptere dette dokumentet, tillates bruk av bilder og film av deltakerne til markedsføring av NF Academy.


16. GENERELLE VILKÅR
Det er norske lover og regler som regulerer forholdet mellom kunde og Active Tours AS. Det vises spesielt til lov om pakkereiser av 25.08.1995 med senere endringer, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjeldende fra 01.04.2007. Active Tours AS tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.


17. EVENTUELL KLAGE ELLER TVIST
 
17.1. KLAGE
Dersom kunden ønsker å klage, må denne sendes inn skriftlig til info@nfacademy.no innen 2 uker etter at reisen ble avsluttet. Active Tours AS må følge opp klagen innen 2 uker etter at den er mottatt.

17.2. TVIST
Dersom det oppstår en tvist mellom kunde og Active Tours AS skal det søkes å oppnå en minnelig løsning. Dersom en løsning ikke oppnås, har kunden rett på behandling i pakkereiseklagenemnda.